การโคจรของลัคนา ตั้งแต่เกิดมาอยู่ภพใด อายุปัจจุบันจรไปภพไหน เป็นการรู้การเปลี่ยนแปลงดีหรือร้ายในช่วงวัยนั่นๆ