บ่งบอกถึงชะตาชีวิต ภพภูมิ ความแน่นอน และ ไม่แน่นอนของชีวิต และ วาสนา ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผังภูมิของชีวิต